PRZEWODNIK ŚWIĘTOKRZYSKI, GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE,
INFORMATOR TURYSTYCZNY.NAJCIEKAWSZE MIEJSCA. SZLAKI TURYSTYCZNE. OCHRONA PRZYRODY.
   
  przewodnik świętokrzyski. Góry Świętokrzyskie, Sandomierz
  Rezerwaty przyrody.Opis
 
PODZIAŁ I OPIS REZERWATÓW PRZYRODY
W nawiasie znajduje się numer rezerwatu na mapie, klikając na nazwę rezerwatu pojawi się jego krótki opis.
PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ
Ślichowice(1)                  
Góra Zelejowa(2)          
Góra Miedzianka(3)        
Skałki Piekło(4)               
Kadzielnia(5)                   
Jaskinia Raj(6)               
Góra Rzepka (7)             
Biesak- Białogon(8)       
Barcza(9)                         
Kręgi Kamienne(10)       
Wąwóz w Skałach(11)    
Krzemionki (12)
Moczydło(13)
Piekiełko Szkuckie(14)
Perzowa Góra(15)
Skały pod Adamowem(16)
Chelosiowa Jama(17)
Gagaty Sołtykowskie (18)
Góra Jeleniowska (19)
Skały w Krynkach(20)
Wietrznia(21)
Góra Żakowa(22)
Wolica(23)
Ewelinów(24)
Zachełmie (25)
REZERWATY LEŚNE
Ciechostowice(26)
Radomice(27)
Świnia Góra(28)
Bukowa Góra II(29)
Zielonka(30)
Zamczysko Turskie(31)
Lisiny Bodzechowskie(32)
Zamczysko(33)
Wroni Dół(34)
Cisów(35)
Oleszno(36)
Modrzewie(37)
Dalejów(38)
Milechowy(39)
Kamień Michniowski(40)
Wykus(41)
Góra Dobrzeszowska(42)
Barania Góra(43)
Małe Gołoborze(44)
Szczytniak(45)
Góra Sieradowska(46)
Słopiec(47)
Ulów(48)
Rosochacz(49)
Sufraganiec (50)

FLORYSTYCZNE
Grabowiec(51)
Lubcza(52)
Dziki Staw(53)
Gaj(54)
Skowronno(55)
Pieczyska (56)

STEPOWE
Krzyżanowice(57)
Góry Pieprzowe(58)
Murawy Dobromielskie(59)
Góry Wschodnie(60)
Skorocice(61)
Winiary Zagojskie(62)
Skotniki Górne(63)
Przęślin(64)
TORFOWISKOWE
Białe Ługi(66)
KRAJOBRAZOWE
Karczówka (67)
Wzgórza Sobkowskie(68)
FAUNISTYCZNE
Ługi (69)
Górna Krasna(70)
SŁONOROŚLOWE
Owczary (71)
WODNE
Wisła pod Zawichostem(72)

 
Mapa: Rezerwaty przyrody nieożywionej w Województwie Świętokrzyskim.

Opis rezerwatów. Nr na mapie odpowiada numerowi rezerwatu opisanemu poniżej. Opracowanie własne. Kopiowanie jedynie za zgodą autora.


REZERWAT SKALNY  IM. JANA CZARNOCKIEGO ŚLICHOWICE (1)
Rok założenia: 1952
Powierzchnia: 0,55 ha
Położenie: Kielce, powiat kielecki
Przedmiot ochrony: Nieczynny kamieniołom wapienia górnodewońskiego podzielony na trzy części; zachodnie wyrobisko skalne, grzęda skalna( Wzgórze Ślichowickie, 303m) o długości 130 m i h około 40m, oraz wyrobisko wschodnie. Na ścianie wschodniej grzbietu przedzielajacego nieczynne kamieniołomy odsłania się dobrze widoczny profil fałdu obalonego, który jest podręcznikowym przykładem ruchów fałdowych zachodzących w obszarze kieleckim w orogenezie hercyńskiej.
Ochronie podlegają również zjawiska i formy krasowe uwidocznione głównie w zachodniej części rezerwatu. (Jaskinia Pod Fałdem o długości 11m i głębokości 5m.).
Bardzo ciekawa jest budowa geologiczna: występują tutaj skały osadowe takie jak wapienie, łupki marglistei rzadko spotykane ciemne wapienie bitumiczne..
Poza tym ochronie podlega ciekawa roślinność sucholubna z takim gatunkami jak: wisienka stepowa, berberys i inne.


Fot. Rezerwat skalny Ślichowice ( Śluchowice) im Jana Czarnockiego. Wschodni kamieniołom z wychodnią skalną wapieni górnodewońskim z widocznym fragmentem fałdu obalonego.
GÓRA ZELEJOWA(2)
Rok założenia: 1954
Powierzchnia: 67 ha
Położenie: Zelejowa, gmina Chęciny
Przedmiot ochrony: Grań skalna z formani krasowymi: bruzdy, lejki. Wychodnie skalne o ciekawej tektonice oraz procesach mineralizacji. Wiele gatunków roślinności kserotermicznej(sucholubnej), np:.rojnik pospolity, oman wąskolistny, pięciornik piaskowy.

GÓRA MIEDZIANKA(3)
Rok założenia: 1958
Powierzchnia: 25 ha
Położenie: Miedzianka, gmina Chęciny
Przedmiot ochrony: pozostałości górnictwa kruszcowego, zachowane minerały kruszcowe(staszycyt - spotykany tylko w Miedziance), formy skalne, formy i procesy krasowe( 10 jaskiń), roślinność sucholubna.

SKAŁKI PIEKŁO(4)
Rok założenia: 1959
Powierzchnia: 6,3 ha
Położenie: Niekłań, gmina Stąporków
Przedmiot ochrony: Różnorodne formy  skał piaskowcowych powstałych w wyniku procesów erozyjnych oraz wietrzenia mrozowego.

KADZIELNIA(5)
Rok założenia: 1962
Powierzchnia: 0,6 ha
Położenie: Kielce
Przedmiot ochrony: formy skalne wapienia górnodewońskiego ( Skałka Geologów), procesy i formy krasowe( jaskinie i schroniska skalne- Diabla Dziura,Szczelina - 180 m długości), skamieniałości(   koralowce, głowonogi, ryby pancerne).

JASKINIA RAJ(6)
Rok założenia: 1968
Powierzchnia: 7,78 ha
Położenie: Dobrzączka, gmina Chęciny
Przedmiot ochrony: wychodnie wapieni dewońskich, procesy krasowe. Jaskinia o przebogatej szacie naciekowej: stalaktyty, stalagmity, draperie, misy jaskiniowe,pizoidy. Cenne znaleziska archeologiczne: kamienne narzędzia pracy człowieka sprzed 50000 lat, szcątki prehistorycznych zwierząt: mamuta, nosorożca włochatego.

GÓRA RZEPKA(7)

Rok założenia: 1981
Powierzchnia: 9,09 ha
Położenie: Chęciny
Przedmiot ochrony: Pozostałości górnictwa kruszcowego( rudy ołowiu), wychodnie skał dewońskich.

BIESAK -  BIAŁOGON(8)
Rok założenia: 1981
Powierzchnia: 13,13 ha
Położenie: Kielce
Przedmiot ochrony: Wychodnie skalne kambru(piaskowce kwarcowe wieku 540 mln lat) oraz ordowiku( zlepieńce wieku 480 mln lat), rzadka warstwa skał zwana BENTONITEM. Dawne wyrobisko górnicze, drzewostany boru mieszanego.

BARCZA(9)
Rok założenia: 1981
Powierzchnia: 14,57 ha
Położenie: Barcza, gmina Zagnańsk
Przedmiot ochrony: Wychodnie tufitów(skał wulkanicznych dolnodewońskich), gatunki roślin objęte ścisłą ochroną: rosiczka okrągłolistna, storczyk podkolan biały, bluszcz pospolity, widłak goździsty. Dwa wyrobiska kamieniołomu wypełnione wodą o kolorze zielonkawym.

KRĘGI KAMIENNE(10)

Rok założenia: 1994
Powierzchnia: 12,75 ha
Położenie: Tumlin, gmina Miedziana Góra
Przedmiot ochrony: Wychodnie piaskowca tumlińskiego, nieczynny kamieniołom z ciekawą tektnoniką fałdową, walory archeologiczne prezentowane przez prehistoryczne kręgi kamienne spełniające funkcję pogańskiego wału kultowego.

WĄWÓZ W SKAŁACH (11)
Rok założenia: 1995
Powierzchnia: 3,18 ha
Położenie: Skały, Czajęcice, gmina Waśniów, Nowa Słupia
Przedmiot ochrony: 30 metrowej głębokości wąwóz wyerodowany w srodkowodewońskich dolomitach, skamieniałości: ramienionogi, koralowce.Roślinność naskalna.

KRZEMIONKI OPATOWSKIE (12)
UWAGA: Rezerwat ten zaklasyfikowany jest również do typu leśnego)
Rok założenia: 1995
Powierzchnia: 378,79 ha
Położenie: Magonie, gmina Bodzechów
Przedmiot ochrony: pole eskploatacyjne krzemieni pasiastych powstałych 159 mln lat temu, slady prehistorycznego górnictwa: szyby, korytarze.
Wile rzadkich gatunków roślin: wawrzynek główkowy, zawilec wielokwiatowy, ostrozeń panoński.

MOCZYDŁO (13)
Rok założenia: 1995
Powierzchnia: 16,21 ha
Położenie: Jaworznia Zagórze, gmina Piekoszów
Przedmiot ochrony: Ślady pozostałości eksploatacji górniczej. Wychodnie skalne z widocznymi wzajemnymi kontaktami skał róźnyh okresów geologicznych. Ciekawe żyły kalcytowe zawierające baryt i galenę. Roślinność ciepłolubna: zawilec wielokwiatowy i inne.

PIEKIEŁKO SZKUCKIE (14)
Rok założenia: 1995
Powierzchnia: 2,5ha
Położenie: Szkucin, gmina Ruda Maleniecka
Przedmiot ochrony: Ochrona naturalnych skałek zbudowanych ze zlepieńców jury dolnej. Szereg form powstałych w wyniku erozji oraz wietrzenia,leje będące efektem procesów mrozowych w strefie peryglacjalnej ( tzw. kliny mrozowe). We wschodniej części rezerwatu kilka okazów 150 letnich sosen i dębów.

PERZOWA GÓRA (15)
UWAGA: Rezerwat ten zaklasyfikowany jest również do typu leśnego)
Rok założenia: 1995
Powierzchnia: 33,08 ha
Położenie: Hucisko, gmina Strawczyn
Przedmiot ochrony: Wychodnie piaskowców górnotriasowych, naturalne formy skalne powstałe w wyniku wietrzenia i erozji. Buczyna karpacka z dominującym drzewostanem złożonym z buka, jodły, graba, dębu, sosny. W runie lasu wiele cennych i chronionych gatunków roślin, takich jak: lilia złotogłów, żywiec cebulkowy, czosnek niedżwiedzi, marzanka wonna.

SKAŁY  POD ADAMOWEM(16)
Rok założenia: 1995
Powierzchnia: 8,98 ha
Położenie: Adamów, gmina Brody Iłżeckie
Przedmiot ochrony: Wychodnie dolnojurajskich piaskowców, zachowane tekstury sedymentacyjne.

CHELOSIOWA JAMA(17)
Rok założenia: 1997
Powierzchnia: 25,83 ha
Położenie: Jaworznia, gmina Piekoszów
Przedmiot ochrony: Jaskinia Chelosiowa Jama. Formy krasu powierzchniowego i podziemnego. Najdłuższy w świętokrzyskim system korytarzy jaskiń. Wychodnie skał wapieni dewońskich.
 

GAGATY SOŁTYKOWSKIE(18)

Rok założenia: 1997
Powierzchnia:13,33 ha
Położenie: Wólka Plebańska, gmina Stąporków, powiat konecki.
Przedmiot ochrony: Odsłonięcia dolnojurajskich iłów i mułków z wkładkami piaskowców, z widocznymi teksturami sedymentacyjnymi środowiska rzecznego oraz występowanie minerałów; gagatu oraz syderytu. Ślad  tropu dilofozaura mający długość 60 cm, największy w Polsce oraz najstarszy znany zapis życia stadnego zauropodów na przykładzie dwóch równoległych szlaków starszych osobników oraz czterech młodszych osobników. Interesujące jest także rzadko spotykane ślady dinozaurów z zachowanym odciskiem śródstopia.

GÓRA JELENIOWSKA(19)
Rok założenia: 1997
Powierzchnia:15,56 ha
Położenie: Jeleniów, gmina Nowa Słupia
Przedmiot ochrony: rumowiska skalne - gołoborza zbudowane z kambryjskich piaskowców kwarcytowych, zbiorowiska wyżynnego boru mieszanego.

SKAŁY W KRYNKACH(20)
Rok założenia: 1997
Powierzchnia:25,10 ha
Położenie: Krynki, gmina Brody. Na południe od miejscowości Małę Krynki, na wschód od zalewu w Brodach.

Rezerwat przyrody nieożywionej o powierzchni 25,10 hektarów  chroni wychodnie skalne piaskowców i piaskowców zlepieńcowatych  z okruchami żwirów powstałych tutaj w środowisku rzecznym lądowym.

Skały te od ponad 240 mln lat temu podlegały intensywnym procesom wietrzenia i erozji, które doprowadziły do powstania wielu różnorodnych form skalnych. Rozsiane wśród starodrzewu sosnowego  tworzą różne, wręcz bajeczne formy takie jak okapy skalne, porozrzucane bloki o średnicy przekraczającej 3 metry, kazalnice. Wyjątkowe skałki to grzyb z potężnym skalnym kapeluszem czy ponad trzymetrowej wysokości iglica. Znajdują się tutaj inne ciekawe formy geomorfologiczne będące wynikiem procesów mikrotektonicznych takie jak wąwóz skalny o długości 150 metrów i  15 metrowych pionowych ścianach czy  jaskinie pseudokrasowe.

 
Bogatym zespołom roślinnym boru mieszanego i świeżego towarzyszą rośliny chronione takie jak: wawrzynek wilczełyko, konwalia majowa czy lilia złotogłów.
 

WIETRZNIA IM. ZBIGNIEWA RUBINOWSKIEGO(21)
Rok założenia: 1999
Powierzchnia:17,95 ha
Położenie: Kielce
Przedmiot ochrony: Odsłonięcia wapieni dewońskich( ciągły profil skał dewonu górnego na długości 800m), zmienność facji: lądowej i morskiej, zjawiska tektoniczne( uskoki, brekcje, slizgi tektoniczne), procesy i formy krasowe (jaskinia na Wietrzni o długosci 60m)

GÓRA ŻAKOWA(22)
Rok założenia: 1999
Powierzchnia:50,48 ha
Położenie: Sitkówka Nowiny, powiat kielecki
Przedmiot ochrony: Antropogeniczne formy terenu jako pozostałość po dawnym górnictwie rud ołowiu. Zbiorowiska leśne, las mieszany z wieloma gatunkami roslin chronionych:pajęcznica gałęzista, zawilec wielokwiatowy, kopytnik pospolity.

WOLICA(23)
Rok założenia: 2000
Powierzchnia:2,78 ha
Położenie: Wolica, powiat kielecki, gmina Chęciny
Przedmiot ochrony: Pozostałości eksploatacji górniczej w formie nieczynnego kamieniołomu, litologia: profil wapienia muszlowego(środkowy trias), interesujące tekstury sedymentacyjne wapieni.

EWELINÓW(24)
UWAGA: Rezerwat ten  jest zaklasyfikowany  również do typów:  krajobrazowego, florystycznego
Rok założenia: 2006
Powierzchnia:14,89 ha
Położenie: Lasocin, gmina Łopuszno
Przedmiot ochrony: Ciekawa i zróźnicowana litologia terenu ( wapienie, utwory polodowcowe ( fluwioglacjalne). Formy terenu powstałe w wyniku działalności lądolodu: suche doliny, progi denudacyjne.
Cenne zbiorowiska roślinne: wyżynny jodłowy bór mieszany, kontynentalny bór mieszany, grąd subkontynentalny.

Zachełmie(25)
Rok założenia: 8.11.2010
Powierzchnia: 7,95ha
Położenie: Zachełmie, gmina Zagnańsk, powiat kielecki
Przedmiot ochrony: stanowisko paleontologiczne z najstarszymi na świecie tropami czworonogów, ciekawe formy i procesy tektoniczne (luka stratygraficzna), inne stanowiska paleontologiczne, wychodnie dolomitów, mułowców i wapieni.
 


LEŚNE
Nazwa rezerwatu: CIECHOSTOWICE(26)
Rok założenia: 1953
Powierzchnia: 7,43ha
Położenie: Mroczków, gmina Bliżyn
Przedmiot ochrony: fragment lasy mieszanego ze znacznym udziałem modrzewia polskiego( larix polonica)

Nazwa rezerwatu: RADOMICE(27)
Rok założenia: 1953
Powierzchnia: 23,20ha
Położenie: Radomice, gmina Morawica
Przedmiot ochrony: Naturalne występowanie cisa ( taxus baccata)

Nazwa rezerwatu: ŚWINIA GÓRA(28)

Rok założenia: 1953
Powierzchnia: 50,78ha
Położenie: Kucembów, gmina Bliżyn
Przedmiot ochrony: Naturalne kilkupiętrowe drzewostany puszczy Świętokrzyskiej. Dominujące gatunki: jodła, dąb, modrzew polski, buk w najwyższym piętrze. Wyróźniono 13 zespołów roślinności, np: bór mieszany z jodłą, buczyna górska, wilgotny bór sosnowy.
Chronione gatunki roślin: swiecący mech, modrzewnik lekarski znajdujący się na "Czerwonej Liście"

Nazwa rezerwatu: BUKOWA GÓRA II (29)
Rok założenia: 1959
Powierzchnia: 34,80ha
Położenie: Rączki, gmina Kluczewsko, powiat włoszczowski
Przedmiot ochrony: Chronione drzewostany buka. Rumosz skalny wapienia muszlowego  na szczycie wzgórza. W runie leśnym chronione gatunki roślin:  czerniec grunkowy, wyka leśna, buławik czerwony, storczyki.

Nazwa rezerwatu: ZIELONKA 30)
Rok założenia: 1974
Powierzchnia: 21,09ha
Położenie: Stróża, gmina Zawichost, powiat sandomierski
Przedmiot ochrony: Ochrona naturalnego fragmentu grądu lipowo - grabowego. Trzy gatunki roslin objęte ścisłą ochroną: lilia złotogłów, powojnik prosty, parzydło leśne.

Nazwa rezerwatu: ZAMCZYSKO TURSKIE (31)
Rok założenia: 1979
Powierzchnia: 2,45 ha
Położenie: Stróżki, gmina Połaniec, powiat staszowski
Przedmiot ochrony: pojedyńcze okazy  lipy drobnolistnej, wiązu, graba, dębu o charakterze pomnikowym. Rosliny chronione: kalina koralowa, kruszyna pospolita.

Nazwa rezerwatu: LISINY BODZECHOWSKIE (32)
Rok założenia: 1959
Powierzchnia: 36,59ha
Położenie: Bodzechów, gmina Bodzechów, powiat Ostrowiec Świętokrzyski
Przedmiot ochrony: Jary lessowe, roślinność kserotermiczna, zbiorowiska grądowe.

Nazwa rezerwatu: ZAMCZYSKO (33)
Rok założenia: 1959
Powierzchnia: 14,14ha
Położenie: Makoszyn, gmina Bieliny, powiat kielecki, w  Paśmie Orłowińskim.
Przedmiot ochrony: Zbiorowisko leśne z pomnikowymi okazami buka, klonu, jaworu i dębu szypułkowego.Ochrona ścisła bluszcza pospolitego. Ochrona obiektu z X wieku będącego wałem kultowym Pogan.

Nazwa rezerwatu: WRONI DÓŁ (34)
Rok założenia: 1999
Powierzchnia: 9,94ha
Położenie: Polichno, gmina Michałów, powiat pińczowski
Przedmiot ochrony: zbiorowiska leśne grądowe, zbiorowiska roślin kserotermicznych, zbiorowiska łąk oraz synatropijne. Ochrona 14 gatunków roślin, np:  dwulistnik muszy, kosmatka gajowa, tojad dzióbaty.

Nazwa rezerwatu: CISÓW, IM. PROF. Z. CZUBIŃSKIEGO(35)
Rok założenia: 1970
Powierzchnia: 40,58ha
Położenie: Cisów, gmina Daleszyce.Powiat kielecki
Przedmiot ochrony: zespoły żyznej buczyny karpackiej z bukiem, jodłą oraz grabem. Rzeźba wąwozów lessowych.

Nazwa rezerwatu: OLESZNO(36)
Rok założenia: 1971
Powierzchnia: 31,34ha
Położenie: Zabrody, gmina Krasocin, powiat włoszczowski
Przedmiot ochrony: Ochrona cennych typów siedliskowych lasu: ols - las bagieny, ols jesionowy, las wilgotny, las mieszany, las mieszany świeży. 7 gatunków roślin podlegających ścisłej ochronie, np: wawrzynek wilczełyko, przylaszczka pospolita, widłak wroniec, podkolan biały.

Nazwa rezerwatu: MODRZEWIE(37)
Rok założenia: 1971
Powierzchnia: 5,06ha
Położenie: Bałtów, powiat Ostrowiec Świętokrzyski
Przedmiot ochrony: naturalny las dębowo - lipowy o charakterze grądu ze znacznym udziałem modrzewia polskiego ( larix polonica). Gatunki obce, nie rosnące w Polsce: daglezja zielona, grochodrzew.


Nazwa rezerwatu: DALEJÓW(38)
Rok założenia: 1978
Powierzchnia: 87,58ha
Położenie: Wołów, gmina Bliżyn. Powiat skarżyski
Przedmiot ochrony: Drzewostan będący pozostałością dawnej Puszczy Świętokrzyskiej. Zespoły roślinności: buczyny karpackiej, kontynentalny bór bagienny, grądy, bór mieszany z jodłą. Wiele okazałych drzew pomnikowych mających do 180 lat: modrzew polski, jodła, buk, dąb. Bogate runo, w którym spotykamy np, gajowca żółtego, kosaćca syberyjskiego, wietlicę samczą, wawrzynka wilczełyko.

Nazwa rezerwatu: MILECHOWY(39)
Rok założenia: 1978
Powierzchnia: 133,73
Położenie: Bolmin, gmina Chęciny, gmina Małogoszcz, powiat kielecki.
Przedmiot ochrony: Zbiorowisko naturalnego lasu typu świetlistej dąbrowy, lasu mieszanego sosnowo - dębowego, grądu wysokiego lipowo - grabowego oraz murawy kserotermiczne. Rośliny chronione: wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, zawilec wielokwiatowy, bluszcz pospolity.

Najwartościowszym miejscem pod względem walorów krajobrazowych jest skalny wąwóz z jaskinią Piekło Milechowskie. „Kanion” wypreparowany w wapiennych skałach zboczy Góry Miechowskiej jest przykładem formy powstałej w wyniku procesów krasowych. Ściany wąwozu  osiągają wysokość 20 metrów w stosunku do jego dna. Największą i ogólnie dostępną jaskinią wąwozu jest Piekło Milechowskie. Łączna długość korytarzy wynosi 18 metrów, dostępny dla turystów jest odcinek około 10 metrów.


Fot. Skalny wąwóz w rezerwacie przyrody "Milechowy"

Nazwa rezerwatu: KAMIEŃ MICHNIOWSKI(40)
Rok założenia: 1978
Powierzchnia: 10,50ha
Położenie:Michniów, gmina Bodzentyn. Powiat kielecki
Przedmiot ochrony: Naturalne wychodnie skalne. Są to utwory triasowe- czerwone piaskowce, łupki i iły, przykryte osadami polodowcowymi. W niektórych miejscach mezozoiczne piaskowce są odpreparowane, widoczne są jako wychodnie.
Ochronie podlega także las mieszany wyżynny z dominującymi drzewostanami jodły, sosny, buka, dęba.

Nazwa rezerwatu: WYKUS(41)
Rok założenia: 1978
Powierzchnia: 53,01ha
Położenie: Wykus, gminy: Bodzentyn, Wąchock. Powiat kielecki
Przedmiot ochrony: Zespół grądu subkontynentalnego z następującymi zbiorowiskami: łęg olszowo - jesionowy, grąd wschodniopolski z nasadzoną sosną, bór mieszany z jodłą. W runie wiele chronionych roślin, np: dąbrówka rozłogowa, widłak wroniec, wawrzynek wilczełyko, możylinek trójnerwowy.
Chronione są  także walory historyczne. Znajduje się tutaj Polana Langiewicza z 1863 roku, pomnik w formie tabliczki upamiętniający zgrupowanie partyzanckie Ponurego z czasów okupacji niemieckiej(1943 rok).Nazwa rezerwatu: GÓRA DOBRZESZOWSKA(42)
Rok założenia: 1982
Powierzchnia:21,92ha
Położenie: Dobrzeszów, gmina Łopuszno. Powiat kielecki
Przedmiot ochrony: rezerwat archeologiczny, w którym zachowały się wały kultu pogańskiego oraz głazy ze śladami obróbki.
Wychodnie piaskowców dolnotriasowych oraz wapieni triasu środkowego( wapień muszlowy)
Wielogatunkowy las mieszany  zudziałem gatunków iglastych oraz liściastych: jodła, sosna, grab, buk, jawor, klon.
Mnogoścv roslin runa leśnego, np: szczawik zajęczy, orlica pospolita, zachyłka Roberta, perłówka jednokwiatowa.

Nazwa rezerwatu: BARANIA GÓRA(43)
Rok założenia: 1994
Powierzchnia:82,09ha
Położenie: Oblęgorek, gmina Strawczyn. Powiat kielecki.
Przedmiot ochrony: rzeźba wąwozów przecinających stok Góry Baraniej (427m). Drzewostany jodłowo - bukowe, w runie których znajduje się wiele chronionych roślin: barwinek pospolity, wawrzynek wilczełyko, kruszyna pospolita, kalina koralowa, kopytnik pospolity.

Nazwa rezerwatu: MAŁE GOŁOBORZE(44)
Rok założenia: 1994
Powierzchnia:20,44ha
Położenie: Wronów, gmina Waśniów
Przedmiot ochrony: zróźnicowany morfologicznie obszar: zarosniete rumowisko skalne - gołoborza, doliny górskie, grzbiety. Wychodnie skał kambryjskich z mineralizacją hematytową. Dwa zespoły roślinne - zespół buczyny karpackiej w północnej części zbocza  z żywcem gruczołowatym oraz zespół kwaśnej buczyny, która porasta górną część południowych i północnych zboczy wzniesienia. Stwierdzono występowanie następujących gatunków chronionych: kruszyna pospolita, marzanna wonna.

Nazwa rezerwatu: SZCZYTNIAK(45)
Rok założenia: 1994
Powierzchnia:6,03 ha
Położenie: Skoszyn, gmina Waśniów. Powiat ostrowiecki
Przedmiot ochrony: kilkuwiekowy drzewostan naturalnego pochodzenia.Dominujące gatunki to buk, brzoza brodawkowata, jodła. Ochronie podlegają wyjątkowe rumowiska skalne zbudowane z piaskowców kwarcytowych, tzw. gołoborza.

Nazwa rezerwatu: GÓRA SIERADOWSKA(46)
Rok założenia: 1995
Powierzchnia: 197,67 ha
Położenie: Siekierno, gmina Bodzentyn. Powiat kielecki
Przedmiot ochrony: Zespoły roślinne - wyżynny bór jodłowy, buczyna karpacka,  grąd subkontynentalny. Na terenie rezerwatu sklasyfikowano 17 gatunków roślin chronionych.

Nazwa rezerwatu: SŁOPIEC(47)
Rok założenia: 1995
Powierzchnia: 8,18 ha
Położenie: Słopiec, gmina Daleszyce
Przedmiot ochrony: Unikalne torfowisko z  cennymi zbiorowiskami roślinnymi: las sosnowy, zabagnione łąki, podmokłe łąki kośne, torfowiska.
Wiele gatunków chronionych, np: rosiczka długolistna, bobrek trójlistkowy, arnika górska.

Nazwa rezerwatu: ULÓW(48)
Rok założenia: 1995
Powierzchnia: 23,5 ha
Położenie: Bałtów, powiat ostrowiecki. Składa się z dwóch kompleksów: Zamoście i Stróźniak nad rzeką Kamienną.
Przedmiot ochrony: Cenne zespoły roślinne - grąd subkontynentalny,  buczyna karpacka, murawy kserotermiczne. Na terenie rezerwatu odnotowano 8 dębów szypułkowych, który najwiekszy ma obwód 550 cm oraz  gatunek wiąza o średnicy 337 cm. Wiele gatunków chronionych, np: tojad mołdawski, parzydło leśne.

Nazwa rezerwatu: ROSOCHACZ(49)
Rok założenia: 1997
Powierzchnia: 30,44ha
Położenie: Lubienia, gmina Brody. Powiat starachowicki
Przedmiot ochrony: Wielogatunkowy las obszaru źródliskowego rzeki Świętojanki. Zespół łęgu z olszą i sosną
Wiele roślin  gatunków chronionych: cis, lilia złotogłów, podkolan biały, bluszcz pospolity.
Na obszarze rezerwatu wytyczono ścieżkę dydaktyczno - rekreacyjną o długości 2 km z 29 tablicami.


Ryc. Jedna z tablic dydaktycznych na terenie rezerwatu przyrody Rosochacz. Źródło: http://www.radom.lasy.gov.pl


Nazwa rezerwatu: SUFRAGANIEC(50)
Rok założenia: 1961
Powierzchnia: 17,31 ha
Położenie: Gmina Miedziana Góra, powiat kielecki
Przedmiot ochrony: Fragment dwustuletniego drzewostanu zespołu lasu mieszanego. Wiele gatunków chronionych: zawilec leśny, wawrzynek wilczełyko. Dolina malowniczej rzeki Sufraganiec.


FLORYSTYCZNE
Nazwa rezerwatu: GRABOWIEC(51)
Rok założenia: 1956
Powierzchnia:21,92ha
Położenie: Bogucice, powiat Pińczów
Przedmiot ochrony: naturalne stanowiska rzadkich roślin stepowych ( roślinności pontyjskiej) rosnącej na gipsowym podłożu. Występują tu rzadkie i chronione rośliny: miłek wiosenny, dyptan jesionolistny( zwany gorejącym krzewem Mojżesza. Roślina ta występuje w Polsce tylko na Ponidziu i w okolicach Włocławka.Wydziela eteryczne olejki, które samoczynnie zapalają się w rozgrzanym powietrzu. ),ostnica włosowata, len włochaty, len żółty.

Ryc. Dyptan jesionolistny

Nazwa rezerwatu: LUBCZA(52)
Rok założenia: 1959
Powierzchnia:6,5 ha
Położenie: Lubcza, gmina Wodzisław, powiat pińczowski
Przedmiot ochrony: stanowisko miłka wiosennego ( Adonis vernalis)

Nazwa rezerwatu: DZIKI STAW(53)
Rok założenia: 1998
Powierzchnia:6,52ha
Położenie: Grobla, gmina Rytwiany, powiat staszowski
Przedmiot ochrony:  ponad 100 letnie drzewostany modrzewiowe, jezioro potorfowe wraz z przyległą podmokłą łąką z chronionymi gatunkami flory.Np:. salwinia pływająca, rogatek krótkoszyjkowy, mech zdrojek.

Nazwa rezerwatu: GAJ(54)
Rok założenia: 1959
Powierzchnia: 6,03 ha
Położenie: Sudół Gaj, gmina Jędrzejów
Przedmiot ochrony:  Ochrona zespołu grądu ( Tilo - carpinentum). Podlega ścisłej ochronie storczyk obuwik pospolity. W runie leśnym możemy znaleźć: barwinek pospolity oraz podkolan biały.

Nazwa rezerwatu: SKOWRONNO(55)
Rok założenia: 1915( najstarszy rezerwat Ponidzia),1960
Powierzchnia: 1,93 ha
Położenie: Skowronno Dolne, gmina Pińczów
Przedmiot ochrony: Ścisłą Ochrona roślinności stepowej: miłka wiosennego oraz roślinności sucholubnej:  kłosownicy pierzastej, chabra panońskiego. Rzadkością faunistyczną jest tutkarz - niewielki chrząszcz.

Nazwa rezerwatu: PIECZYSKA(56)
Rok założenia: 1999
Powierzchnia: 40,84 ha
Położenie:  gmina Pińczów, między wsiami Bogucice II i Kameduły
Przedmiot ochrony:śródleśne torfowisko z roślinami zespołów torfotwórczych.Spotykamy na terenie rezerwatu rzadkie gatunki chronione: wawrzynek wilczełyko, tojad pstry,kosaciec syberyjski, storczyk kukawka.
STEPOWE
Nazwa rezerwatu: KRZYŻANOWICE(57)
Rok założenia: 1954
Powierzchnia:18ha
Położenie: Krzyżanowice, powiat Pińczów
Przedmiot ochrony: roślinność stepowa oraz fauna zwierząt niższych tzw endemitów, procesy i formy krasu gipsowego.

Nazwa rezerwatu: GÓRY PIEPRZOWE (58)
Rok założenia: 1979
Powierzchnia:18ha
Położenie: Kamień Łukawski, gmina Dwikozy. Powiat sandomierski
Przedmiot ochrony: roślinność stepowa oraz muraw i zarośli kserotermicznych  z ciekawa fauną owadów. Na terenie rezerwatu ciekawe odsłonięcia łupków środkowo kambryjskich wieku 500 mln lat.
Rezerwat jest największym skupiskiem dzikiej róży w Polsce. Naliczono tutaj około 12 gatunków na 25 występujących w Polsce. Występuje tutaj wiele chronionych, rzadkich, endemicznych roślin: wiśnia karłowata, szczodrzeniec ruski, podkolan biały, palczatka kosmata, ostnica włosowata.
Inną osobliwością rezerwatu jest występowanie tutaj skupisko 0około 160 gatunków chrząszczy ryjkowcowatych.

Nazwa rezerwatu: MURAWY DOBROMIERSKIE(59)
Rok założenia: 1989
Powierzchnia: 36,29ha
Położenie: Dobromierz, gmina Kluczewsko. Powiat włoszczowski
Przedmiot ochrony: roślinność muraw kserotermicznych z klasy FESTUCO BROMOTEA. Rośnie tutaj około 320 gatunków roślin naczyniowych. W runie spotkano 36 gatunków kruszczyka szerokolistnego.
Rezerwat położony jest wśród nieczynnych kamieniołomów wapienia.

Nazwa rezerwatu:GÓRY WSCHODNIE(60)
Rok założenia: 1959
Powierzchnia: 1,78ha
Położenie: Chotel Czerwony, gmina Wiślica.Powiat buski.
Przedmiot ochrony: Stanowiska muraw kserotermicznych o charakterze stepowym.W obrębie rezerwatu zanotowano 207 gatunków roślin.Charakterystyczne chronione stepowe okazy: miłek wiosenny, ostnica włosowata, mikołajek polny, chaber panoński, ożota zwyczajna, stulisz miotłowy występujący tylko na Ponidziu.

Nazwa rezerwatu: SKOROCICE(61)
Rok założenia: 1960
Powierzchnia: 7,7ha
Położenie: Skorocice, gmina Wiślica.Powiat buski.
Przedmiot ochrony: Wąwóz skalny zbudowany ze skał gipsowych. Formy krasu powierzchniowego i podziemnego: ściany, ambony, grzędy, zapadliska krasowe, wertepy, jaskinie, rygle skalne( most skalny). Bogate zbiorowiska muraw kserotermicznych na suchych zboczach wąwozu w składzie których spotykamy: sierpik różolistny, jaskier iliryjski, przetacznik wczesny, rezeda mała. Na dnie wąwozu rosną: miłek wiosenny, ostnica włosowata, ostnica Jana, zawilec wielokwiatowy, pierwiosnka lekarska, ożota zwyczajna.
Osobliwością fauny są ryjowiec i stonka tarczyk.


Wielki Tunel w Dolinie Skorocickiej. Najdłuższej dolinie krasu gipsowego Ponidzia. Rezerwat przyrody Skorocice.

Nazwa rezerwatu:
 
WINIARY ZAGOJSKIE(62)
Rok założenia: 1960
Powierzchnia: 4,81ha
Położenie: Winiary, gmina Pińczów, powiat pińczowski. Nadnidziański Park Krajobrazowy
Przedmiot ochrony: murawy kserotermiczne porastające stoki ostańców gipsowych. Szereg roślin naczyniowych chronionych: miłek wiosenny, dziewięćsił bezłodygowy,len włochaty, ożota zwyczajna.
Fauna reprzentowana jest przez następujące gatunki: Motyl modraszek gniady, pasikonik i inne.

Nazwa rezerwatu: SKOTNIKI GÓRNE(63)
Położenie: Zagość Stara, gmina Pińczów. Nadnidziański pPark Krajobrazowy
Rok założenia: 1962
Powierzchnia: 1,90 ha
Przedmiot ochrony: formy krasu gipsowego. Duża ilość roślin kserotermicznych, takich jak: miłek wiosenny, wilżyna ciernista, zawilec wielokwiatowy, dziewięćsił bezłodygowy.
Z fauny owadów na uwagę zasługuje rzadki okaz pszczoły: meliturga clavicornis.

Nazwa rezerwatu: PRZĘŚLIN(64)
Położenie: Chotel Czerwony, gmina Wiślica. Powiat Busko Zdrój
Rok założenia: 1960
Powierzchnia: 0,60 ha
Przedmiot ochrony: formy krasu gipsowego, wychodnie skalne gipsu o rzadko spotykanych formach krystalizacji gipsu, tak zwanymi jaskółczymi ogonami. Dobrze zachowany profil glebowy rędziny czarnoziemnej. Zbiorowiska ciepłolubne z  "stepem ostnicowym" oraz "stepem kwietnym". Wiele roślin chronionych jak i reliktowych, np:, stuliusz miotłowy, miłek wiosenny, dziewięćsił bezłodygowy.
Chronionymi gatunkami fauny owadów są: chrząszcz ziołomirek stepowy( wpisany do Czerwonej Księgi Zwierząt), chrząszcz Trachyphloeus heymesi (żyje tylko na terenie Niecki Niedziańskiej).

 
Położenie: Młodzawy Duże, powiat Pińczowski
Rok założenia: 1974
Powierzchnia: 9,45 ha
 
Przedmiot ochrony: Zbiorowiska kserotermiczne zaburzone gatunkami wkraczającymi z otaczającym polanę zespołu grądu.
Największa osobliwość przyrodniczą stanowi groszek pannoński, mający tutaj jedyne naturalne stanowisko w Polsce.Najbliższe stanowisko zlokalizowane jest na Podolu, około 300 km od rezerwatu.
Ochronie podlega wiele gatunków stepowych jak i leśnych: obuwik pospolity, storczyk purpurowy, zawilec wielokwiatowy, len włochaty, miłek wiosenny, dziewięćsił bezłodygowy.
Na terenie rezerwatu stwierdzono około 220 gatunków roślin naczyniowych. Z ogólnej liczby tych gatunków możemy stwierdzić 55% gatunków kserotermicznych, 29% leśnych, 11% łąkowych.

TORFOWISKOWE
Nazwa rezerwatu: BIAŁE ŁUGI(66)
Rok założenia: 1959
Powierzchnia:408,44ha
Położenie: Wymysłów,gmina Daleszyce
Przedmiot ochrony: Kompleks torfowisk śródleśnych z zespołami roślinności bagiennej, awifauna.
KRAJOBRAZOWE
Nazwa rezerwatu: KARCZÓWKA(67)
Rok założenia: 1953
Powierzchnia:27,29 ha
Położenie: KIELCE
Przedmiot ochrony: Bór sosnowy, miejsca po wydobyciu galeny (szpary), zespół klasztorny Pallotynów z 1628 roku.

Nazwa rezerwatu: WZGÓRZA SOBKOWSKIE(68)
Rok założenia: 10.11. 2005
Powierzchnia:37,18 ha
Położenie: gmina Sobków, powiat jędrzejowski
Przedmiot ochrony: Stanowiska roślinności sucholubnej z dużą ilością gatunków chronionych.FAUNISTYCZNE
Nazwa rezerwatu: ŁUGI(69)
Rok założenia: 1981
Powierzchnia:90,23ha
Położenie: Jeżowice, gmina Włoszczowa
Przedmiot ochrony: lęgowiska i warunki bytowania wielu ptaków

Nazwa rezerwatu; Górna Krasna(70)
Rok założenia: 2004
Położenie: gmina Stąporków powiat konecki, gmina Mniów, powiat kielecki
Powierzchnia: 413,2 ha
Przedmiot ochrony: naturalny odcinek rzeki krasnej, ekosystemy bagien, bogaty świat awifauny.


SŁONOROŚLOWE
Nazwa rezerwatu: OWCZARY(71)
Rok założenia: 1959
Położenie: powiat Busko Zdrój
Powierzchnia: 0,61 ha
Przedmiot ochrony
: flora i fauna halitowa,


POWRÓT.STRONA GŁÓWNA

 

 
  Jesteś 266062 odwiedzający (778063 wejścia) Dziękujemy za odwiedziny strony (C)Jacek Dopieralski. GeoTravel. 2008-2018 Last updated: 25.12.2018  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Przewodnik świętokrzyski, przewodnik po Sandomierzu Góry Świętokrzyskie, Sandomierz